Arya Samaj

Arya Samaj

 SPREAD A WORD
 
Arya Samaj
HomeInvocationShanti Path

Om Dyau Shanti Rantariksha Gwam
ShantiPrithvi Shanti Rapah
Shanti Roshadhayah Shanti Vanas Patayah
Shanti Vishwed Devah Shanti Brahma
Sarvag Wam
ShantiShanti Reva Shanti Sa Ma Shanti Redhi
Om Shanti Shanti Shanti Om