Arya Samaj

Arya Samaj

 SPREAD A WORD
 
Arya Samaj
HomeInvocationAarti
Om jaya Jagadiśa hare
Swāmi jaya Jagadiśa hare
Bhakta jano ke sankaṭa
Dāsa jano ke sankaṭa
Kśaṇa men dūra kare
Om jaya Jagadiśa hare
Jo dhyāve phala pāve
Dukha bina se mana kā
Swami dukha bina se mana kā
Sukha sampati ghara āve
Sukha sampati ghara āve
Kaṣṭa miṭe tana kā
Om jaya Jagadiśa hare
Mātā pitā tuma mere
Śaraṇa gahūṁ main kiski
Swāmi śaraṇa gahūṁ mai kiski
Tuma bina aura na dūjā
Tuma bina aura na dūjā
Āśā karūn main jiski
Om jaya Jagadiśa hare
Tuma pūraṇa Paramātmā
Tuma Antarayāmi
Swāmi tuma Antarayāmi
Pāra Brahma Parameshwara
Pāra Brahma Parameshwara
Tuma saba ke swāmi
Om jaya Jagadiśa hare
Tuma karuṇā ke sāgara
Tuma pālana kartā
Swāmi tuma pālana kartā
Mai mūrakh khalakhāmi
Mai sevaka tuma swāmi
Kripā karo Bhartā
Om jaya Jagadiśa hare
Tuma ho eka agochara
Saba ke prāṇapati
Swāmi saba ke prāṇapati
Kisa vidhi milūn dayāmaya
Kisa vidhi milūn dayāmaya
Tuma ko main kumati
Om jaya Jagadiśa hare
Dīna bandhu dukha harata
Ṭhākura tuma mere
Swāmi ṭhākura tuma mere
Apane hāth uṭhao
Apani sharaṇi lagāo
Dwāra paḍā hūn tere
Om jaya Jagadiśa hare
Vishaya vikāra mitāvo
Pāpa haro Devā
Swāmi pāpa haro Devā
Shradhā bhakti baḍhāo
Shradhā bhakti baḍhāo
Santana ki sevā
Om jaya Jagadiśa hare